පිටු

Wednesday, July 25, 2012

පුංචි අපට සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න....
wdorKsh  wïud ;d;a;d we;=¿ jeäysá ieu fj;
yhy;rla fkdokak lsßimamfhd úÈhg wms fï f,daflg wdfj Thd, .ek úYajdih ;sh,hs' wfma msysg Thd,hs' wfma /ljrKh Thd,hs' wfma w;aje, Thd,hs' wms f,dalh olskafk Thd,f. weiaj,ska" wms f,dalh f;areï .kafk Thd,f.ka' fldákau wms Ôj;a fjkak bf.k .kafk Thd,f.ka'

ta;a ±ka wmg Thd,f. jeäysá f,dafl .ek mqÿudldr nhla ±fkkjd' yeu w;skau wmg wykak olskak ,efnkafk wmrdO" ñkSuereï" wms jf.a mqxÑ <uhskaj úkdY lrk yeá''' ±ka wms fldfyduo Thd,j úYAjdi lrkafk' wms yßu wirKhs lsh, wmg ysf;kjd' wehs mqxÑ wmsg fï jf.a ysßyer lrkafk''' msfmkak;a l<ska wehs fï wysxil u,a lel=¿ úkdY lr, odkafka''''

f,dl= whf. ys;aj, ;sfhkafk fudkjo lsh, wms okafk kE' wms thd,g <x fjkafk wdorh fydhd f.k' fudk ys;lskao wdorh fydhdf.k tk mqxÑ wmsj ;,," fm,, úkdY lr, odkafk' wms fldfyduo wkd.;hg uqyqK fokafk' mqxÑ ldf,u Thd, wfma ys;a ìhjeoaÿju" úlD;s l<du wkd.;fhÈ iudchg ffjr lrk" tfyu ke;akï iudchg nh fjk flfkla fkao ìys fjkafk'''

wdor wïfï" ;d;af;a fï kmqre f,dalfhka wmsj wdrlaId lr .kak' Thd,f. Pkaofhka n,hg m;a fjÉp wh;a" we;s yels wh;a wo mqxÑ wfma Ôú; fi,a,ug wrf.k'''' wfmau wïu," ;d;a;," wdÉÑ," iSh," kekao, udu," whsh, wlal, wfma Ôú; úkdY lrkjd' tfyu;a ke;akï úkdY fjkak wer, n,d f.k bkakjd''''
wms ldreKslj b,a,kafk Thd,f. Pkaoh hym;a ldreKsl kekao," udu,g ú;rlau fokak' ñksialï fkdokakd kmqre ñksiqka w;g n,h fokak tmd'''' mqxÑ wms fjkqfjka" wfma wkd.;h fjkqfjka Pkaoh fokak l<ska fojrla ys;kak' fyd¢ka ys;kak wdor wïfï ;d;af;a'

biair wfma uq;=kañ;af;d we,afuka wl=re bf.k .kak lsõfj bÈßh .ek ys;,' ta;a wmsg biaflda,hla fydhd .kak wïu, ;d;a;, ú¢k ÿl wms olskjd' biafldaf, .shdg miafi bf.k .kak ;sfhk ;rfÕ ksid mqxÑ wms fyïn;a fj,d'''' wfka wmg ksoyfia i;=áka bf.k .kak mq¿jka jgmsgdjla yo, fokjkï fldhs ;rï fyd||@

fvx.= jix.;hla fj,d' wms jf.a mqqxÑ <uhs f.dvla fvx.= frda.h ksid ñh .shd' ñh hñka bkakjd' Thd, w~d je<fmkjd' ta;a mßirh fvx.= uÿrejkag rc oykla lf<a Thd,u fkao@ ÈhqKqj" ixj¾Okh lshñka mßirh úkdY lrkjd' bÈßfhÈ wmsg uefrkak fjkafk kula j;a okafk ke;s f,v yodf.khs''''

wms à'ù' tfla olskjd''' wïu flfkla fndfydu wdofrka thdf. orejkaj ;=re¿ lrf.k fldldflda,d fndkak fokjd' fldldflda,d ji¨' fï jf.a f.dvla lD;su lEu cd;s fkd±kqj;au wmsj f,âvq lrkj¨' wfka wïfu fïjd fkd±ko Thd, wmsg fï jf.a lEu cd;s wrka fokafk''' wms ys;kafk Thd, yeufoau lrkafk wdof¾ yskao lsh,hs" wmsj /l .kak lsh,hs'''' ta;a wdor wïfï ;d;af;a wdof¾ ksid Thd, lkak fndkak fok foaj,a wfma Ôú; úkdY lrkjd lsh, Thd, okakjo@

wfma rg blauKska ÈhqKq jk nj fmakjd' <ÕÈu wfma rg wdishdfõ ftYap¾hh fõ¨''' ta;a .yfld," we, fod," mßirh úkdY lrkafk ke;sj ixj¾Okh lrkak neßo@ wms mßirh úkdY lrk ksid fkao ±ka ±ka wmg jeä jeäfhka iajNdúl úm;a;sj,g uqyqK fokak fj,d ;sfhkafka'''' fï mqxÑ rg fldkal`%SÜ ;Ügqj,ska msfrõju wmsg Ôj;a fjkak msßisÿ yqiau fmdola" isys,a fyjKla" msßisÿ Èh ì|la b;sß fõúo@ wms fjkqfjka lrkak ´k f,dl=u foa ;uhs mßirh /l .kak tl' wms ÈhqKqj lrd hkak ´k''' wfma .=KO¾u /lf.k" wfma mßirh /lf.k''' mqxÑ wmg kï ysf;kafka tfyuhs'''' tfyu ke;akï wms yefudau úkdY fõú'''''

Thd, mqxÑ wms .ek ys;kjkï fï wfma uõìu wmrdO" fydruer" ¥IK" jxpdjka msreKq wmdhla lrkak tmd' f,dalh;a tlal bÈßhg hkak kï wms ÈhqKq fjkak ´k' ta;a ta tlalu wms fyd| .=Koyï /l .kak;a ´k''' fï rg iqkaor ;ekla fjkafk t;fldghs'

ohdnr jeäysáhks" mqxÑ wmsj oEi jf.a /l .kak' wms fjkqfjka wfma uõìu;a /l fokak' fï wfma wdhdpkhhs'

,laìfï ish¨u ¥ orejka fjkqfjka
Y%S ,xld <ud l%shdldÍ ùrfhda jHdmdrfha orefjda

^ miq.sh cQ,s 21 jk od mej;s md .ufka§ fnod yßkakg  ks¾udKh l< fï m;  %sldj uu ghsma lr, ;snqfK t*a tï wl=rej,ska'' subasa.lk j,ska hqksfldaâj,g mßj¾;kh lr .;af;a'' uf.a jEhu id¾:lo lsh, Thd, ;uhs ug lshkak ´k''' &

12 comments:

 1. මේක කියවන්න බෑනේ .. අමුතු අකුරු පේන්නේ

  ReplyDelete
  Replies
  1. fm fomt walin type kala lipiyak uncodewalata translate karala damme athhadabalimak vidiyata..

   mata penne wade harigihin ne wage

   Delete
 2. මටනම් අවුලක් නෑ පේනවා...

  ReplyDelete
 3. මටත් මේ කතාව නම් පේනවා. බොහොම හැඟිම්බර විදිහට ලියලා තියෙන බව නම් තේරෙනවා. අක්කලාගේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා

  ReplyDelete
  Replies
  1. mama hithanne fm abaya thiyena computerswala witharak penna athi..

   hamogema dana ganima wenuwen ayema dannam..

   Delete
 4. තරූ අද මේ පොස්ට් එක ලියන්න භාවිතා කරල තියෙන්නෙ අභය අකුරු මෝස්තරය වගේ. මටනම් කියවන්න පුළුවන්.

  දරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියාට ස්තූතියි

  ReplyDelete
 5. තරු රසී බැහැ දකින්න ඔන්න අදයි ආවෙ.. ආයෙත් දවසක එන්නම්...
  මට නම් කියවන්නට හැකියි...

  ReplyDelete

ඔබේ එක් සිතුවිල්ලක්... තරු අහසට... සඳ කිරණක්...