පිටු

Sunday, January 1, 2017

ස්වර්ගීය අත්වැරැද්දක්ම ය ප්‍රේමය...පෙම්වත,

ප්‍රේමය නම් වන
දුර්පරික්ෂාවෙහි ඇළලුණු
පව්කාර ස්ත්‍රියට
කුමකට ද සමාවක්...

පාප උච්චාරණ නොකරමි
වරදකාරිය වෙමි
හිස නමමි...

ඉතින් ගල් ගසනු මැන....

ලියූ කප්පරක් ලියමන්, කවිකම්
නෝක්කඩු අවනඩු
අතර හමුවනු ඇති
මුදු සුමුදු සුමට ගල්
තියුණු මුවහත් ගල්
රිසි රිසි ලෙසින් ගෙන
රිසි රිසි දුරින් හිඳ
ගසනු හැකි ගල් මුල්...

ආත්මය පෑරී
ගලා හැලෙනුයේ දෑසිනි
දෝවනය කර දෑත ම
නිදොස් වනු හැකි...

ස්වර්ගීය සැලසුමක් වී නම්
ඇස ගැටුම
ස්වර්ගීය අත්වැරැද්දක්ම ය
ප්‍රේමය...

පාප ප්‍රස්ථාවේ නොවැටෙනු පිණිස
යදිනු කුමකට...
ස්වර්ගීය අත්වැරැද්දක
විත්තිකාරිය වෙමි මම...

( ප්‍රේම ගීතාවලිය 06)

1 comment:

  1. ප්‍රේමය වරදක් නොවේ..පාපයද නොවේ

    ReplyDelete

ඔබේ එක් සිතුවිල්ලක්... තරු අහසට... සඳ කිරණක්...